Časté dotazy

Často kladené dotazy

Proč jet s YFU na výměnu? Co když se mé dítě zraní nebo bude na programu nemocné? Jak bude uznáno studium v zahraničí? Je pobyt bezpečný? Jak mám se svým dítětem komunikovat? Můžu své dítě v průběhu navštívit? Jaké jsou cíle programu?
 • Historie YFU funguje všude po celém světe jako nestátní, necírkevní, nezisková organizace. Youth For Understanding (Mládež pro porozumění) vzniklo před více než 50 lety z přesvědčení, že mezinárodní výměna mládeže může konkrétně přispět k větší toleranci a lepšímu porozumění mezi různými kulturami.
 • Umožňuje účastníkům rozvíjet jejich osobnost, jejich zájmy a dosahovat schopností, které pro ně budou v pozdějším životě velmi důležité.
 • Také v České republice funguje YFU jako nezisková organizace, jako občanské sdružení je registrováno pod Ministerstvem vnitra ČR. Značku YFU udělil mezinárodní sekretariát se sídlem v Bethesdě, Maryland, USA. Činnost organizace je zajišťována převážně dobrovolníky, kteří také tvoří vedení organizace - představenstvo.
 • Prostřednictvím YFU programu studentovi bude umožněno zapojit se do místní komunikty, poznat lokální život opravdu zblízka. 
 • YFU nabízí propracovaný systém podpory před programem, během něj i po něm. Pracujeme také s rodiči i hostitelskými rodinami.
 • Možnost angažovat se a rozvíjet se v respektované vzdělávací organizaci v mezinárodním prostředí.
 • Úzké vazby v organizaci.

 

Studenti na programu jsou pojištění na vysoké krytí. Návštěvu u lékaře na pohotovosti či v ambulanci při akutních problémech hradí pojištění.  Je možné, že lékař přijme platbu v hotovosti. Účtenky a faktury poté proplatí pojišťovna.

Studenti jedoucí do zahraničí ve většině případů přeruší své studium na české střední škole. Z tohoto důvodu přestává být hrazeno jejich sociální a zdravotní pojištění (po dobu jejich pobytu v zahraničí). Aby bylo pojištění nadále hrazeno i v průběhu zahraničního studia, je nutné po začátku zahraničního studia zažádat o uznání zahraničního studia za účelem pojištění. Při těchto žádostech se řiďte pokyny uvedenými na následujích formulářích a také pokyny své pojišťovny:

Otázka, zda uzná vedení školy v ČR studium v zahraničí, je plně v kompetenci vedení dané školy. Doporučujeme proto před odjezdem s vedením komunikovat a vědět, na co se připravit. Studenti volí mezi dvěma možnostmi: opakováním ročníku či rozdílových zkoušek. 

IMG_1588

Otázka bezpečnosti je prioritou pro všechny pobočky YFU po celém světě.  Hostitelské rodiny jsou dobrovolníci, a tak je jejich motivace vstoupit do programu ze zájmu o přijetí zahraničního studenta k sobě domů. Hostitelská rodina musela projít osobním pohovorem YFU a v některých zemích (např. v USA) musí rodina ze zákona podávat výpisy i svého trestního rejstříku. Obecná bezpečnostní situace se může v jednotlivých zemích lišit, proto je nutné, aby se studenti vždy řídili pokyny a doporučeními své hostitelské rodiny a organizace YFU v dané zemi.

„Pocit bezpečí“ je pojem kulturně relativní. Je nutné respektovat pokyny v dané zemi. V případě, že hostitelská rodina nedovolí např. pozdní příchody domů, jedná se o stanovené pravidlo programu.Bezpečnostní doporučení jsou odlišná v jednotlivých zemích a liší se i v rámci jedné země na základě konkrétní lokality. Ochota řídit se pravidly programu je podmínkou pro přijetí k pobytu YFU.

Příklady bezpečnostních opatření:

 • Student umístěn v hostitelské rodině v alpské vesničce ve Švýcarsku: V případě lavinového nebezpečí nesmí vycházet ven po dobu jednoho týden. Student musí toto nařízení respektovat, protože existuje objektivní riziko.
 • Student má chřipku, kterou by v ČR byl schopen „přechodit“. Hostitelská rodina v Norsku vyžaduje, aby student zůstal po celý týden doma. Student musí toto nařízení respektovat, protože v Norsku jiným způsobem pohlížejí na dané onemocnění.
 • Student v USA dostane pozvánku na party svých amerických spolužáků. Hostitelská rodina nepustí studenta na oslavu, protože nesouhlasí, aby student šel na party, kde se pije alkohol. Student musí tento zákaz respektovat, protože v USA není konzumace alkoholu u mládeže tolerována.
 • Hostitelská rodina v Mexiku nedovolí studentovi cestovat nočním autobusovým spojem. Student musí toto opatření přijmout, ačkoli by noční cesta busem nebyla v ČR bezpečnostním rizikem.

Odjíždí vaše dcera nebo syn na rok do zahraničí? Nastavte si pravidla pro komunikaci, aby program YFU přinesl všechny vzdělávací cíle. Komunikační prostředky mohou způsobit řadu nedorozumění a mohou se stát příčinou nedosažení vzdělávacích cílů programu YFU.

 1. Důvěřujte organizaci YFU a připravte se na pocit, že nebudete mít své dítě „pod každodenní kontrolou“.
 2. Udržujte přímou komunikaci v minimální míře. Může se stát, že hostitelská rodina bude dohlížet na to, aby váš syn/dcera netrávila u počítače příliš mnoho času. Příliš častá komunikace s domovem odvádí pozornost studenta od integrace do kultury hostitelské země.
 3. Nechte si čas od času poslat dopis. Dopis je nepřímá komunikace (bez okamžité zpětné vazby) a nepodněcuje studenty (a rodiče) ke stesku.  Dopis zároveň umožní vám, rodičům porozumět jak vypadá život studenta v hostitelské rodině.  Psaní dopisů je dobré domluvit ještě před odjezdem na zahraniční pobyt.
 4. Domluvte se na časech, kdy chcete s vaším dítětem mluvit. Doporučujeme maximálně jeden telefonát měsíčně. Příliš časté telefonování podněcuje stesk a  brzdí integraci studenta do hostitelské rodiny.
 5. Navažte kontakt s jinými rodiči, kteří vyslali své děti na rok do zahraničí. YFU má ve svých řadách také rodiče studentů, kteří programem prošli. Poslechněte si jejich příběh a to, jak řešili odloučení. Potvrdí vám, že častá komunikace s dítětem vaše obavy nerozptýlí, může je naopak podněcovat.

005275

Řada rodičů chce poznat místo, kde jejich dítě rok žije. Návštěva v průběhu pobytu ale není povolená. V případě, že chcete vaši dceru nebo syna navštívit, můžete to udělat po skončení programu nebo po dohodě s YFU i v průběhu programu – těsně před jeho koncem.

Nikdy neplánujte návštěvu v prvním půlroce. Vaše dítě i vás by to mohlo natolik rozhodit, že by to vedlo k ukončení programu. Pro dosažení cílů programu je důležité, aby rodiče dokázali držet odstup od svého dítěte. Uvidíte, že důvěra, kterou tímto svému dítěti dáte, se vrátí v sebedůvěře a zkušenostech, které díky tomu vaše dcera nebo syn získá. 

006983

Program YFU je neformální způsob vzdělávání mladých lidí. Organizace YFU chce v mladých lidech vychovávat moderní, sebevědomé, vzdělané a inteligentní osobnosti. Ne všechny vzdělávací cíle programu lze měřit či testovat. Mezi cíle patří:

 • získání sebedůvěry (schopnost samostatně řešit každodenní situace)
 • ovládnutí cizího jazyka (i jazyk, který se student učil jen krátce, se za roční pobyt zvládne skvěle naučit)
 • schopnost komunikovat s cizími lidmi
 • schopnost uvědomit si vlastní kvality a zájmy
 • schopnost navázat kontakt s novými lidmi
 • schopnost uvědomit si hodnoty své vlastní země/rodiny
 • schopnost vidět dnešní svět z jiné perpspektivy
 • schopnost uvědomovat si kulturní odlišnosti

P6221548

Více informací o YFU

 • YFU je mezinárodní nezisková organizace založena roku 1951 v USA.YES2
 • Všechny pobočky splňují kritéria kvality YFU - tzv. International basic standards.
 • Na koordinaci, kvalitu a profesionalitu jednotlivých poboček dohlíží mezinárodní sekretariát se sídlem ve Washingtonu, DC.
 • Nejvyšším mezinárodním orgánem YFU je Mezinárodní rada (International advisory council). Mezinárodní rada se skládá z volených členů - zástupců poboček YFU. Rada je složená tak, aby byly reprezentovány pobočky z rozlišných kultur a různých velikostí.
 • Evropským regionálním zastoupením je organizace YFU European educational exchanges se sídlem v Bruselu. Zabývá se dalším vzděláváním dobrovolníků, získáváním dotací pro jednotlivé projekty a sledováním vývoje evropské legislativy.

Hostitelská rodina

Kdo bude mé dítě hostit? Co očekávat od rodiny? Co očekává rodina od studenta? Co když si nebude s hostiteli rozumět?

Jaká bude hostitelská rodina?

 • Hostitelské rodiny ve YFU jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu.
 • Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti.
 • Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě.
 • Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.
 • YFU se stará o to, aby očekávání obou stran, jak rodiny, tak výměnného studenta byla realistická.
 
 • student by se měl stát novým plnohodnotným členem rodiny
 • hostitelská rodina se stará také o stravování -  jídlo a způsob stravování je významná součást kulturní identity zemí
 • rodina se stará  ubytování -  student má nárok na vlastní postel a pracovní místo, kde se připravuje do školy.
 • student má všechna práva, ale i povinnosti ostatních členů rodiny
 • s rodinou bude výměnný student trávit i volný čas a prázdniny (například Vánoce a další svátky v zemi)u vaše dcera nebo syn získá. 
 • Student vnese do každodenního života porovnání se zvyklostmi v jiných zemí
 • Student má být aktivní, bude se dotazovat na nové věci
 • Student se stane plnohodnotným členem rodiny, a ta se tak rozroste i momo hranice své země, do země studentova původu
 • Díky každodenní konfrontaci se zaběhlými zvyklostmi se hostitelská rodina také naučí i spoustu věcí o sobě
 • Student má k dispozici svou kontaktní osobu, která jej provází jeho výměnou a je mu k dispozici při řešení "banálních" dotazů i obtíží, s nimiž si neví rady.
 • V případě, že se potíže se soužitím nedaří řešit na dálku, stává se kontaktní osoba (či jiný pověřený pracovník kanceláře) mediátorem, který pomáhá s řešením problému přímo v hostitelské rodině.
 • V případě přetrvávajících obtíží najdeme studentovi či studentce novou hostitelskou rodinu.
 • Změna hostitelské rodiny není prohrou, může být naopak novým začátkem, při kterém se studenti mnoho naučí. Nikdo nechce, aby student či hostitelská rodina žili v nepřijemné atmosféře, výměna rodiny však není prvním řešením. Prvním řešením je podpora a hledání řešení problémů.
Poslání YFU

Poslání  YFU

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

 

Poslání v originálním znění

Poslání v originálním znění

"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities. "

Hodnoty YFU

Hodnoty YFU

 • Učení jako celoživotní proces
 • Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě
 • Osobní přístup
 • Důraz na rozmanitost
 • Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti

Smlouva a pravidla programu

Jak vypadá smlouva, kterou budeme uzavírat? Co smlouva negarantuje? Jaká jsou pravidla programu? Dobrovolné ukončení programu Nedobrovolné ukončení programu

Po přijetí do programu podepisuje YFU, rodiče studenta a student smlouvu o vycestování. Ke smlouvě patří další dva dokumenty – všeobecné podmínky a prohlášení rodičů a studenta. Ve smlouvě je zakotveno:

 • Pravidla programu
 • Konkrétní země, do které student vycestuje
 • Financování – splátkový kalendář. Standartní rozložení celkové ceny programu je na 3 splátky. Celý program musí být splacen před vycestováním do hostitelské země.
 • Služby, které YFU dodá (umístění v dobrovolnické rodině, umístění na střední školu, doprava, semináře)
 • Stornopodmínky

Ve smlouvě není zakotveno:

 • Konkrétní region v rámci dané země
 • Typ umístění (např. město/vesnice, moře/hory)
 • Akademická úroveň zahraniční školy/možnost konkrétních akademických požadavků

Pravidla programu jsou nastavena tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů v průběhu zahraničního pobytu, ale také aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů pobytu. Drobné, specifické odchylky v místně platných pravidlech pak určuje každá hostitelská organizace podle bezpečnosti a kultury dané lokality (např. jiná pravidla cestování budou platit v Mexiku a jiná v Rakousku). Mezi základní pravidla programu patří:

 • dodržování zákonů hostitelské země
 • povinná docházka do školy v hostitelské zemi
 • dodržování školního řádu zahraniční školy
 • dodržování pokynů organizace YFU v hostitelské zemi
 • zákaz řízení motorových vozidel (ačkoli by to zákony dané země povolovaly)
 • zákaz konzumace drog
 • zákaz cestování autostopem
 • zákaz samostatného a předem neschváleného cestování

Dobrovolné ukončení programu

V momentě, kdy váš syn nebo dcera vycestuje do zahraničí, je účastníkem programu YFU. Ačkoli studenti procházejí před přijetím do programu přijímacím pohovorem, není možné posoudit všechny předpoklady studenta pro absolvování celého programu. Ve výjimečných případech se může stát, že student zjistí, že pobyt „není pro něj“ a rozhodne se program dobrovolně ukončit. YFU sice v takovém případě studenta podporuje v tom, aby v programu pokračoval, ale někdy není možné rozhodnutí studenta změnit. V případě dobrovolného ukončení programu je dobré být podporou pro vašeho syna nebo dceru, aby se u nich nedostavil pocit selhání. Dobrovolné ukončení programu selhání není, YFU nabízí podporu i těm studentům, kteří se z programu vrátí předčasně.

V případě závažného porušení pravidel programu YFU může YFU rozhodnout o vyloučení studenta z programu. Za závažná porušení považujeme například:

 • spáchání trestného činu
 • otěhotnění
 • vyloučení z hostitelské střední školy
 • neschválená změna hostitelské rodiny
 • neschválené cestování
 • užívání drog či alkoholu

Financování programu

Co je v ceně programu? Financování YFU Rozklíčování ceny výměnného programu Co není v ceně programu?

V ceně programu je:

 • doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny)
 • umístění v hostitelské rodině
 • umístění na střední škole v hostitelské zemi
 • pojištění (kromě vybraných evropských zemí, kde studenti využívají zákonného pojištění EU)
 • předodjezdový seminář v ČR
 • semináře v hostitelské zemi
 • podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu
 • nouzová telefonní linka

Financování YFU

YFU je po celém světě fungující nezisková organizace založená na dobrovolné činnosti bývalých výměnných studentů a hostitelských rodin. Finanční prostředky, které jako rodiče investujete do pobytu odpovídají nákladům spojených s provozem organizace a průběhem pobytu. YFU bylo založeno v USA roku 1951 a vždy se zabývalo dlouhodobými výměnnými pobyty mládeže. V České republice je YFU registrováno jako občanské sdružení, které bylo založeno dne 2.5. 2006.

Z čeho se cena výměnného programu sestavuje:

 • Administrativa a podpora v ČR (cca 25%).  
 • Administrativa a podpora v hostitelské zemi (cca 40%)
 • Semináře a aktivity v průběhu roku (cca 10%)
 • Doprava (cca 15%)
 • Pojištění* (cca 7%)
 • Mezinárodní služby YFU (cca 3%)

V ceně programu není:

 • Kapesné (cca 150 - 200 €). Z kapesného se platí např. náštěva kina, oblečení nebo i školní učebnice.
 • Volitelné semináře a výlety Řada poboček YFU nabízí studentům nad rámec standardních součástí programu volitelné výlety nebo jazykové kurzy, které nejsou v ceně pobytu. 
 • Školní potřebya učebnice. (Zejména na začátku pobytu je třeba počítat s větší jednorázovou investicí do školních potřeb).
 • Případné jazykové kurzy.
 • Poplatky za vízum (liší se dle zvolené země).

Pojištění

Mají studenti své pojištění? Jak je to s pojištěním pro studenty, jedoucími do EU? Jaké mají pojištění studenti jedoucí do Německa? Jaké mají pojištění studenti jedoucí do USA?

Každý student musí být připojištěn. 

Pojistku v ceně programu mají programy do zámoří a do Německa.

Studenti jedoucí do zemí EU a Schengenu se ještě musí připojistit, umíme však s pojistkou pomoci. V roce 2020 se cena ročního evropského pojištění pohybovala okolo 5 000 Kč.

EU + Schnegen a pojištění na programu 

Studenti jedoucí do některých zemí EU využívají svého vlastního zákonného pojištění (např. VZP, OZP) a nejsou ze strany YFU připojišťováni. V zemích EU, Norsku a Švýcarsku funguje evropský průkaz pojištění (EHIC). Na základě tohoto průkazu je všem občanům EU poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Přečtěte si více o evropském průkazu zdravotního pojištění.

Informace o programech, ke kterým se tato možnost váže, naleznete v popisech jednotlivých programů.

Všichni studenti jedoucí do zemí EU a Schengenu musí být však nad rámec EHIC pojištění. Pojištění není zahrnuto v ceně programu. Toto komerční pojištění si sjednává student sám, umíme studentovi však s pojistkou pomoci. 

V roce 2020 se cena ročního evropského připojištění pohybovala okolo 5 000 Kč.

Studenti jedoucí do Německa

Studenti jedoucí do zaoceánských zemí 

 

Turecko

Turecko

Cena: 174 000 - 195 000 Kč
Přihlášení: 31. května
Odjezd na pobyt: srpen

Více
Turecko

Vietnam

Vietnam

Cena: 235 000 - 259 000 Kč
Přihlášení: do 31. března
Odjezd na pobyt: srpen

Více
Vietnam

USA

Spojené státy americké

Cena: 11 900 - $12 500
Přihlášení: do 15. ledna až 15. března
Odjezd na pobyt: leden, srpen

Více
USA