Často kladené dotazy

 

Před přihlášením

Co všechno musím udělat pro to, abych mohl se mohl do programu zapojit?

Pro přihlášení je potřeba vyplnit předběžnou přihlášku a přiložit esej na téma „Kdo jsem“. Na základě této přihlášky se YFU spojí s uchazečem a domluví si termín přijímacího pohovoru.

Můžu se přihlásit i po uplynutí lhůty pro přihlášení?

V případě, že je zvolený program dostupný, je možné hlásit se i po uplynutí přihlašovacího termínu.

Mohu jet do stejného místa se svým kamarádem z České republiky, který se do programu také přihlásí?

Do programu se často hlásí spolužáci, kteří se mezi sebou znají, nicméně YFU upřednostňuje to, aby studenti nebyli umisťováni do stejného místa z toho důvodu, aby integrace studenta v cizojazyčném prostředí mohla proběhnout lépe.

Máte v nabídce také Velkou Británii?

Ano! Od roku 2016 nabízíme rovněž studijní pobyty ve Velké Británii. Jejich nabídku najdete zde.

Musím umět jazyk země, do které chci vycestovat?

V případě studijního pobytu YFU není nutné umět jazyk navštěvované země.  Ve většině zemí je možnost komunikovat v počátcích anglicky.  Doporučujeme také udělat první  krůčky s jazykem hostitelské země ještě před odjezdem do zahraničí. I přes počáteční obtíže jsou však studenti během svého pobytu schopni se jazyk dané země naučit.

Kde najdu informace o cenách programů?

Nabídku zemí i s ceníkem naleznete zde. Pokud není vámi vybraná země ve standartní nabídce YFU, můžete nás kontaktovat a připravíme individuální řešení.

Co vše je zahrnuto v ceně programu?

V ceně je zahrnuta doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny), umístění v hostitelské rodině, umístění na střední škole v hostitelské zemi, pojištění , předodjezdový seminář v ČR, semináře v hostitelské zemi , podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu a v případě potřeby i nouzová telefonní linka.

Můžu se do programu přihlásit i když studuji konzervatoř?

Ano, YFU dokonce nabízí několik programů, které jsou zaměřené na budoucí profesionální hudebníky. (YFU Estonsko a Maďarsko).

Můžu se přihlásit i po tom, co jsem v ČR složil maturitu?

Bohužel ne. Pobyt YFU je středoškolský a je omezen věkem zhruba od patnácti do osmnácti let.

Můžu se do programu přihlásit, i když neumím žádný cizí jazyk?

Komunikační úroveň znalosti angličtiny je nutná. Výhodou, někde i podmínkou je i znalost jazyka hostitelské země. V zahraničí nemá YFU žádné „delegáty“, kteří mluví česky. YFU spolupracuje výhradně s vlastními pobočkami, kde je ale komunikačním jazykem angličtina. V neanglicky hovořících zemích je také komunikačním jazykem místní řeč.

Můžu jet také na kratší dobu než na rok?

Ano, YFU v některých zemích může individuálně připravit pobyt také na jeden semestr (půl roku).

Je možné zvolit si region v rámci hostitelské země?

Ano, je možné uvést preferenci. YFU ale nemůže garantovat v preferované oblasti. Umístnění je ovlivněno počty hostitelských rodin a kapacitami středních škol. Ve YFU máme zkušenost, že region sám o sobě není tolik podstatný pro spokojenost studentů.

Můžu si vybrat, jestli budu ve městě nebo na venkově?

Ano, je možnost uvést tuto preferenci do formulářů. Přesto nemusí YFU tomuto požadavku vyhovět. Většina studentů YFU je umisťována do menších měst, příměstských oblastí a na venkov.

Před odjezdem

Můžu si určit datum odjezdu?

Datum odjezdu určuje organizace YFU ve zvolené zemi. Nástup na program je ovlivněn počátkem školního roku ve zvolené zemi nebo termínem úvodního semináře po příjezdu do země. Proto není možné určit termín odjezdu na pobyt.

Můžu si vybrat hostitelskou rodinu?

Ne. Hostitelskou rodinu vybírá organizace YFU na základě souhrnných informací, které o sobě student vyplňuje po zařazení do programu. YFU při tom může zohlednit studentovy preference a záliby.

Je možné v průběhu pobytu změnit hostitelskou rodinu?

Ano. YFU je v průběhu roku v aktivním kontaktu jak s rodinami, tak se studenty. V případě, že se objeví problémy, které není možné řešit jinak, je student přemístěn do náhradní hostitelské rodiny.

Budou v hostitelské rodině sourozenci ve stejném věku, jako jsem já?

Hostitelské rodiny mohou mít různá složení. Minimální počet členů rodiny jsou dva lidé v příbuzenském vztahu (může to být např. matka a syn, dva rodiče atp.). Řada rodin má své děti, které jsou v podobném věku jako výměnný student. Pravidlem to ale zdaleka není, je dobré připravit se i na variantu menších „sourozenců“ nebo i na to, že naopak jsou již „z domu“.

Budu mít v hostitelské rodině samostatný pokoj?

Povinností hostitelské rodiny není, aby nabídla studentovi vlastní pokoj. Student má nárok na vlastní postel a vlastní stůl, kde se připravuje do školy. V řadě případů ale nabízí hostitelská rodina také samostatný pokoj – záleží mj. na kulturních zvyklostech dané země.

Jakým způsobem je organizovaná cesta do hostitelské země?

Do většiny zemí cestují studenti leteckou dopravou a v případě že do stejné země cestuje více studentů z ČR, cestují společně ve skupině. Na cílovém letišti čeká na studenty v zastoupení organizace YFU nebo přímo hostitelská rodina.

Pobyt a studium v zahraničí

Můžu se v průběhu svého pobytu v zahraničí vrátit domů?

Ne. Pobyt je koncipován tak, aby se studenti co nejvíce integrovali do života hostitelské rodiny a školy. Návrat domů by takovouto integraci narušil.

Jak probíhá výuka ve škole?

Výuka ve škole v zahraničí probíhá podle vzdělávacích a kulturních zvyklostí dané země.  Výměnný student by se měl stát plnohodnotným členem třídy a školy. Výuka probíhá v jazyce dané země, od výměnného studenta se očekává aktivní přístup a snaha o co nejrychlejší zapojení.

Budu v zahraničí dostávat známky a vysvědčení?

Ano. Školy mohou výměnné studenty YFU známkovat. V některých zemích (např. v USA) dokonce školy kladou nároky na prospěch výměnných studentů. Na závěr roku dostanou studenti vysvědčení nebo certifikát, že programem prošli. 

Můžu si na zahraniční škole navolit předměty podle svého zaměření?

Výměnný student si může vybírat ze stejné nabídky předmětů jako jeho spolužáci v dané zemi. Nabídka předmětů je podmíněna možnostmi školy, vzdělávacím systémem zvolené země a kulturními okolnostmi.

Jak mě budou v zahraniční škole známkovat?

Výměnný student může být od počátku pobytu známkován stejně jako „místní“ spolužáci. Platí to zejména v zemích, kde má již student počáteční znalost jazyka.

Na koho se můžu v průběhu pobytu obrátit?

Na hostitelskou rodinu, na kontaktní osobu YFU dané země nebo na kancelář YFU. K dispozici je také non stop telefonní linka pro urgentní případy. Pro rodiče studentů je k dispozici česká pobočka YFU po celou dobu programu.

Jak můžu trávit volný čas, který budu během studijního programu mít?

Volný čas by měl každý student trávit aktivně. Hostitelská rodina, škola nebo pobočka YFU pomůže najít volnočasové aktivity, do kterých se student může zapojit. Můžou to být organizované sportovní kroužky, umělecké aktivity nebo individuální činnosti s hostitelskou rodinou nebo kamarády.

Můžu na  zahraniční škole maturovat?

Tuto možnost YFU nemůže garantovat. Přesto se některým studentům podaří na zahraniční škole odmaturovat. Taková možnost závisí na individuálním rozhodnutí zahraniční školy. Školy o takovéto možnosti rozhodují teprve v průběhu programu.

Můžou za mnou přijet na návštěvu rodiče nebo přátelé?

Cílem pobytu je co nejlepší začlenění do společnosti v hostitelské zemi. Návštěva z domova by mohla tento cíl výrazně narušit nebo přinejmenším zpomalit. Z tohoto důvodu nejsou návštěvy v průběhu zahraničního pobytu povoleny. Ve výjimečných případech je možné uskutečnit návštěvu v posledních týdnech programu (je důležité ujasnit okolnosti návštěvy s hostitelskou rodinou a organizací YFU).

Po návratu

Můžu se po návratu vrátit zpátky do své třídy?

Řadě studentů se podaří složit vyrovnávací zkoušky po návratu z pobytu a mohou tak pokračovat se svojí třídou, kterou na rok opustili. Podmínky zařazení zpět do české školy ovlivňuje vedení školy. Je dobré domluvit si svůj záměr ještě před odjezdem na zahraniční pobyt!

Nahoru Tisk Zpět

Řekni to rodičům

Předseda představenstva YFU

Předseda představenstva YFU

Pavel Slabý

 • absolvent pobytu YFU
 • člen představenstva od roku 2019
 • člen kanceláře 2014- 2016
 • board(@)yfu.cz

Co je mezikulturní výměna?

Co je mezikulturní výměna?
 • Hostitelské rodiny sdílejí své tradice, svátky a zvyky a nabízejí tak studentovi jedinečnou, osobní verzi života hostitelské země a pochopení jeho rozmanitosti.
 • Studenti sdílejí každodenní život; při pohledu novýma očima zvenčí se obyčejné může stát neobyčejným.

Nový pohled na svět

Nový pohled na svět
 • Poučení o světě to je hlavní zkušenost, kterou mladí lidé v rámci programů YFU získávají
 • Středoškoláky láká výměna zejména kvůli dobrodružství a vzrušení z neznámého, ale ve skutečnosti jim tato zkušenost přináší něco zcela jiného - zodpovědnot, zralost a otevřenost. Stanou se totiž mladými dospělými, kteří jsou nezávislejší a zralejší, dívají se na svět novýma očima. Dozvídají se mnohé o nových kulturách, ale současně se ve stejné míře dozvídají nové věci sami o sobě.
 • Osobní růst je klíčovým přínosem výměnného pobytu YFU

Proč jet na výměnný pobyt s YFU?

Proč jet na výměnný pobyt s YFU?
 • YFU je nezisková organizace s dlouholetou tradicí založená v USA v roce 1951
 • YFU spolupracuje pouze se svými pobočkami po celém světě
 • YFU pro tebe pořádá semináře před odjezdem, v průběhu pobytu i po jeho ukončení
 • YFU stojí za tebou - v případě jakýchkoliv problémů během pobytu můžeš kontaktovat YFU
 • YFU nabízí absolventům možnost další spolupráce po ukončení programu - dobrovolnictví

V ceně pobytů je zahrnuto

V ceně pobytů je zahrnuto
 • doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny)
 • umístění v hostitelské rodině
 • umístění na střední škole v hostitelské zemi
 • pojištění (kromě vybraných evropských zemí, kde studenti využívají zákonného pojištění EU)
 • předodjezdový seminář v ČR
 • semináře v hostitelské zemi
 • podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu
 • nouzová telefonní linka

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.