Podmínky udělování stipendií

1. Hlavní myšlenka

Cílem stipendijního fondu Youth For Understanding (YFU) je umožňovat co nejvíce studentům účast na výměnném pobytu. Ve YFU věříme, že jsou tato stipendia smysluplnou investicí do budoucnosti mladých lidí a také, že přispívají k lepšímu porozumění mezi kulturami.

 

2. Stipendijní fondfondbudoucnosti logo

Stipendijní fond je financován z části ceny programů (3%) a z darů firem a soukromých osob. Přispěvatelem do stipendijního programu je také Česko-německý fond budoucnosti (studijní pobyty v Německu). 

3.  Zásady pro udělování stipendií

3. 1 Stipendijní politika

Protože se množství žádostí může každoročně měnit, stanovuje předsednictvo YFU pro každý rok počet stipendií a jejich výši. Je-li to nutné, může dojít ke změnám i v průběhu roku. Na stipendium nevzniká právní nárok.

3.2 Částečná a úplná stipendia

            YFU zpravidla uděluje pouze částečná stipendia. Výjimečně může udělit úplné stipendium.

3.3 Navrácení stipendia

Příjemce stipendia není zavázán k jeho splacení, avšak je možné, dojde-li v budoucnosti k částečnému či úplnému navrácení stipendia v případě zlepšení finanční situace příjemce. Takto získané prostředky plynou do stipendijního fondu.

4. Žádost o stipendium

 4.1 Podklady k žádosti

Abychom mohli spravedlivě rozdělit peněžní prostředky, musí YFU získat přehled o finanční situaci žadatele a jeho blízké rodiny. Všechny podklady musí být tedy vyplněny kompletně a pravdivě.

K žádosti je třeba přiložit poslední výplatní pásky obou rodičů a výpis od zaměstnavatele o výšce měsíčního příjmu. Dále je nutno uvést, zda žadatel již nějaké stipendium pobírá a v případě, že ano, tak jaké.

 

Veškeré podklady poskytnuté žadatelem jsou považovány za důvěrné a podléhají zákonu na ochranu osobních dat.

 4.2 Stanovení výše stipendia

Při stanovení výše stipendia je brán zřetel především na:

Příjem / majetek

·        Zdanitelný příjem obou rodičů (i v případě jejich odluky či rozvodu) na poslední výplatní pásce

·        Příjem žadatele, je-li výdělečně činný, na poslední výplatní pásce

·        Zdanitelný čistý majetek obou rodičů (i v případě jejich odluky či rozvodu)

            Výdaje

·        Počet studujících potomků

·        Cena programu

 

Podrobné informace o stanovení výše stipendia najdete v dodatku.

 4.3 Zdůvodnění a návrh na financování

Žádost musí být zdůvodněna. Je třeba objasnit, proč žadatel stipendium potřebuje (například z důvodu nízkého příjmu rodičů, více sourozenců současně studujících, odluky či úmrtí rodičů, nezaměstnanosti rodičů,…).

 Dále musí žadatel v žádosti navrhnout výši stipendia.

 4.4 Podání žádosti

Žádost musí být podána nejpozději do uzávěrky přihlášek nebo do termínu navázaného na konkrétní stipendijní program.

 4.5 Zpracování žádosti a rozhodnutí

 Do 10 dnů poté, co YFU kompletně zpracovanou žádost obdrží, zašleme žadateli vyrozumění, zda bylo jeho žádosti vyhověno. V této době však YFU ještě nemůže žadateli sdělit výši stipendia, protože ta záleží na celkovém počtu všech stipendií.

 Po konečném zpracování všech žádostí o stipendium bude žadateli sděleno finální rozhodnutí a výše stipendia.

 Kromě toho musí žadatel projít běžným výběrovým řízením (interview apod.) jako zájemce o výměnný pobyt

 

5. Změna programu

Přiznaná stipendia platí pouze pro program udaný v žádosti o stipendium. Změní-li žadatel po rozhodnutí o přiznání stipendia program, vyhrazuje si YFU dodatečné přizpůsobení výšky stipendia, je-li programový poplatek odlišný.

6. Vyplacení a odstoupení od programu

Stipendia se nevyplácejí, ale odpočítávají od ceny programu. Zbylý poplatek musí uhradit žadatel. Podle okolností je možné stanovit splátkový kalendář.

 Účastník může od programu do 30 dnů od přiznání stipendia odstoupit, zjistí-li, že pro něj není výměnný rok i přes poskytnuté stipendium finančně únosný. Kromě (případného) přihlašovacího poplatku nehradí účastník žádné dodatečné výlohy.

Nahoru Tisk Zpět

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.