Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním informací a jiných sdělení 
Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. 

Uděluji tímto do odvolání tohoto souhlasu společnosti YFU CZ, z.s. se sídlem Bořivojova 17, 130 00 Praha 3, IČ 27031462 (dále jen YFU), jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a nabídnutí a poskytnutí vhodných programových nabídek, speciálních programů, vytipovaných projektů a jiných relevantních aktivit společnosti YFU či benefitních programů společnosti YFU, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky.

 Osobní údaje, které mohou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, mohou zahrnovat jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje z předložených dokladů,  telefonní a e-mailové spojení, informace o zdravotním stavu,  údaje o rodině včetně údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

Zároveň beru na vědomí, že neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu může mít za následek to, že některé programy či služby nebude možné nabídnout na míru mým potřebám.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady o zpracování osobních údajů. Aktuální informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně informace o příjemcích osobních údajů, jsou vždy uvedeny na stránkách www.yfu.cz