Informace pro rodiče

Financování programu

YFU je po celém světě fungující nezisková organizace založená na dobrovolné činnosti bývalých výměnných studentů a hostitelských rodin. Finanční prostředky, které jako rodiče investujete do pobytu odpovídají nákladům spojených s provozem organizace a průběhem pobytu. YFU bylo založeno v USA roku 1951 a vždy se zabývalo dlouhodobými výměnnými pobyty mládeže. V České republice je YFU registrováno jako občanské sdružení, které bylo založeno dne 2.5. 2006.

Rozklíčování ceny:

 • Administrativa a podpora v ČR (cca 25%).  
 • Administrativa a podpora v hostitelské zemi (cca 40%)
 • Semináře a aktivity v průběhu roku (cca 10%)
 • Doprava (cca 15%)
 • Pojištění* (cca 7%)
 • Mezinárodní služby YFU (cca 3%)

Pojištění studentů

Studenti jedoucí do Německa

Studenti jedoucí do ostatních zemí

Studenti jedoucí do zemí EU a Schengenu

Studenti jedoucí do některých zemí EU využívají svého vlastního zákonného pojištění (např. VZP, OZP) a nejsou ze strany YFU připojišťováni. V zemích EU, Norsku a Švýcarsku funguje evropský průkaz pojištění (EHIC). Na základě tohoto průkazu je všem občanům EU poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Přečtěte si více o evropském průkazu zdravotního pojištění.

Informace o programech, ke kterým se tato možnost váže, naleznete v popisech jednotlivých programů.

Všichni studenti jedoucí do zemí EU a Schengenu musí být však nad rámec EHIC pojištění. Pojištění není zahrnuto v ceně programu. Toto komerční pojištění si sjednává student sám, umíme studentovi však s pojistkou pomoci. 

V roce 2020 se cena ročního evropského připojištění pohybovala okolo 5 000 Kč.

Pro všechny studenty

Studenti jedoucí do zahraničí ve většině případů přeruší své studium na české střední škole. Z tohoto důvodu přestává být hrazeno jejich sociální a zdravotní pojištění (po dobu jejich pobytu v zahraničí). Aby bylo pojištění nadále hrazeno i v průběhu zahraničního studia, je nutné po začátku zahraničního studia zažádat o uznání zahraničního studia za účelem pojištění. Při těchto žádostech se řiďte pokyny uvedenými na následujích formulářích a také pokyny své pojišťovny:

Uznání zahraničního studia pro účely sociální podpory

Uznání zahraničního studia pro účely důchodového pojištění 

Bezpečnost

Otázka bezpečnosti je prioritou pro všechny pobočky YFU po celém světě.  Hostitelské rodiny jsou dobrovolníci, a tak je jejich motivace vstoupit do programu ze zájmu o přijetí zahraničního studenta k sobě domů. Hostitelská rodina musela projít osobním pohovorem YFU a v některých zemích (např. v USA) musí rodina ze zákona podávat výpisy i svého trestního rejstříku. Obecná bezpečnostní situace se může v jednotlivých zemích lišit, proto je nutné, aby se studenti vždy řídili pokyny a doporučeními své hostitelské rodiny a organizace YFU v dané zemi.

„Pocit bezpečí“ je pojem kulturně relativní. Je nutné respektovat pokyny v dané zemi. V případě, že hostitelská rodina nedovolí např. pozdní příchody domů, jedná se o stanovené pravidlo programu.

Bezpečnostní doporučení jsou odlišná v jednotlivých zemích a liší se i v rámci jedné země na základě konkrétní lokality. Ochota řídit se pravidly programu je podmínkou pro přijetí k pobytu YFU.

Příklady bezpečnostních opatření:

 • Student umístěn v hostitelské rodině v alpské vesničce ve Švýcarsku: V případě lavinového nebezpečí nesmí vycházet ven po dobu jednoho týden. Student musí toto nařízení respektovat, protože existuje objektivní riziko.
 • Student má chřipku, kterou by v ČR byl schopen „přechodit“. Hostitelská rodina v Norsku vyžaduje, aby student zůstal po celý týden doma. Student musí toto nařízení respektovat, protože v Norsku jiným způsobem pohlížejí na dané onemocnění.
 • Student v USA dostane pozvánku na party svých amerických spolužáků. Hostitelská rodina nepustí studenta na oslavu, protože nesouhlasí, aby student šel na party, kde se pije alkohol. Student musí tento zákaz respektovat, protože v USA není konzumace alkoholu u mládeže tolerována.
 • Hostitelská rodina v Mexiku nedovolí studentovi cestovat nočním autobusovým spojem. Student musí toto opatření přijmout, ačkoli by noční cesta busem nebyla v ČR bezpečnostním rizikem.

Smlouvy

Po přijetí do programu podepisuje YFU, rodiče studenta a student smlouvu o vycestování. Ke smlouvě patří další dva dokumenty – všeobecné podmínky a prohlášení rodičů a studenta.

Co je ve smlouvě zakotveno:

 • Pravidla programu
 • Konkrétní země, do které student vycestuje
 • Financování – splátkový kalendář. Standartní rozložení celkové ceny programu je na 3 splátky. Celý program musí být splacen před vycestováním do hostitelské země.
 • Služby, které YFU dodá (umístění v dobrovolnické rodině, umístění na střední školu, doprava, semináře)
 • Stornopodmínky

Co ve smlouvě není zakotveno

 • Konkrétní region v rámci dané země
 • Typ umístění (např. město/vesnice, moře/hory)
 • Akademická úroveň zahraniční školy/možnost konkrétních akademických požadavků

Pravidla programu

Pravidla programu jsou nastavena tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů v průběhu zahraničního pobytu, ale také aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů pobytu.

Mezi základní pravidla programu patří:

 • dodržování zákonů hostitelské země
 • povinná docházka do školy v hostitelské zemi
 • dodržování školního řádu zahraniční školy
 • dodržování pokynů organizace YFU v hostitelské zemi

V pravidlech jsou také vypsány zakázané aktivity:

 • zákaz řízení motorových vozidel (ačkoli by to zákony dané země povolovaly)
 • zákaz konzumace drog
 • zákaz cestování autostopem
 • zákaz samostatného a předem neschváleného cestování

Komunikace s Vaším dítětem v průběhu roku

Odjíždí vaše dcera nebo syn na rok do zahraničí? Nastavte si pravidla pro komunikaci, aby program YFU přinesl všechny vzdělávací cíle. Komunikační prostředky mohou způsobit řadu nedorozumění a mohou se stát příčinou nedosažení vzdělávacích cílů programu YFU.

 1. Důvěřujte organizaci YFU a připravte se na pocit, že nebudete mít své dítě „pod každodenní kontrolou“.
 2. Udržujte přímou komunikaci v minimální míře. Může se stát, že hostitelská rodina bude dohlížet na to, aby váš syn/dcera netrávila u počítače příliš mnoho času. Příliš častá komunikace s domovem odvádí pozornost studenta od integrace do kultury hostitelské země.
 3. Nechte si čas od času poslat dopis. Dopis je nepřímá komunikace (bez okamžité zpětné vazby) a nepodněcuje studenty (a rodiče) ke stesku.  Dopis zároveň umožní vám, rodičům porozumět jak vypadá život studenta v hostitelské rodině.  Psaní dopisů je dobré domluvit ještě před odjezdem na zahraniční pobyt.
 4. Domluvte se na časech, kdy chcete s vaším dítětem mluvit. Doporučujeme maximálně jeden telefonát měsíčně. Příliš časté telefonování podněcuje stesk a  brzdí integraci studenta do hostitelské rodiny.
 5. Navažte kontakt s jinými rodiči, kteří vyslali své děti na rok do zahraničí. YFU má ve svých řadách také rodiče studentů, kteří programem prošli. Poslechněte si jejich příběh a to, jak řešili odloučení. Potvrdí vám, že častá komunikace s dítětem vaše obavy nerozptýlí, může je naopak podněcovat.

Návštěva v průběhu roku

Řada rodičů chce poznat místo, kde jejich dítě rok žije. Návštěva v průběhu pobytu ale není povolená. V případě, že chcete vaši dceru nebo syna navštívit, můžete to udělat po skončení programu nebo po dohodě s YFU i v průběhu programu – těsně před jeho koncem.

Nikdy neplánujte návštěvu v prvním půlroce. Vaše dítě i vás by to mohlo natolik rozhodit, že by to vedlo k ukončení programu. Pro dosažení cílů programu je důležité, aby rodiče dokázali držet odstup od svého dítěte. Uvidíte, že důvěra, kterou tímto svému dítěti dáte, se vrátí v sebedůvěře a zkušenostech, které díky tomu vaše dcera nebo syn získá. 

Dobrovolné ukončení programu

V momentě, kdy váš syn nebo dcera vycestuje do zahraničí, je účastníkem programu YFU. Ačkoli studenti procházejí před přijetím do programu přijímacím pohovorem, není možné posoudit všechny předpoklady studenta pro absolvování celého programu. Ve výjimečných případech se může stát, že student zjistí, že pobyt „není pro něj“ a rozhodne se program dobrovolně ukončit. YFU sice v takovém případě studenta podporuje v tom, aby v programu pokračoval, ale někdy není možné rozhodnutí studenta změnit. V případě dobrovolného ukončení programu je dobré být podporou pro vašeho syna nebo dceru, aby se u nich nedostavil pocit selhání. Dobrovolné ukončení programu selhání není, YFU nabízí podporu i těm studentům, kteří se z programu vrátí předčasně.

Nedobrovolné ukončení programu

V případě závažného porušení pravidel programu YFU, může YFU rozhodnout o vyloučení studenta z programu. Za závažná porušení považujeme například:

 • spáchání trestného činu
 • otěhotnění
 • vyloučení z hostitelské střední školy
 • neschválená změna hostitelské rodiny
 • neschválené cestování

Vzdělávací cíle programu

Program YFU je neformální způsob vzdělávání mladých lidí. Organizace YFU chce v mladých lidech vychovávat moderní, sebevědomé, vzdělané a inteligentní osobnosti. Ne všechny vzdělávací cíle programu lze měřit či testovat. Mezi cíle patří:

 • získání sebedůvěry (schopnost samostatně řešit každodenní situace)
 • ovládnutí cizího jazyka (i jazyk, který se student učil jen krátce, se za roční pobyt zvládne skvěle naučit)
 • schopnost komunikovat s cizími lidmi
 • schopnost uvědomit si vlastní kvality a zájmy
 • schopnost navázat kontakt s novými lidmi
 • schopnost uvědomit si hodnoty své vlastní země/rodiny
 • schopnost vidět dnešní svět z jiné perpspektivy
 • schopnost uvědomovat si kulturní odlišnosti

Poslání a hodnoty programu YFU

"Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity."

V originálním znění:

"Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility
through educational exchanges for youth, families, and communities. "

Hodnoty YFU

 • Učení jako celoživotní proces
 • Dobrovolnictví založené na angažovanosti a loajalitě
 • Osobní přístup
 • Důraz na rozmanitost
 • Podpora kvality, transparentnosti a udržitelnosti

Mezinárodní struktura YFU

 • YFU je mezinárodní nezisková organizace založena roku 1951 v USA.
 • Všechny pobočky splňují kritéria kvality YFU - tzv. International basic standards.
 • Na koordinaci, kvalitu a profesionalitu jednotlivých poboček dohlíží mezinárodní sekretariát se sídlem ve Washingtonu, DC.
 • Nejvyšším mezinárodním orgánem YFU je Mezinárodní rada (International advisory council). Mezinárodní rada se skládá z volených členů - zástupců poboček YFU. Rada je složená tak, aby byly reprezentovány pobočky z rozlišných kultur a různých velikostí.
 • Evropským regionálním zastoupením je organizace YFU European educational exchanges se sídlem v Bruselu. Zabývá se dalším vzděláváním dobrovolníků, získáváním dotací pro jednotlivé projekty a sledováním vývoje evropské legislativy.

Nahoru Tisk Zpět

Řekni to rodičům

Pověřený ředitel

Pověřený ředitel

Martin Langpaul

 • zakládající člen YFU CZ, z.s.
 • výkonný ředitel v letech 2006- 2019
 • ředitel YFU Švýcarsko v roce 2020
 • pověřený ředitel v roce 2021
 •  martin.langpaul@)yfu.cz

Studium v zahraničí

Studium v zahraničí

Tereza Fikrlová

 • koordinátorka zahraničních pobytů
 • tereza.fikrlova(@)yfu.cz

Poslání YFU

Poslání YFU

Buď doma ve světě. Posláním YFU je rozvíjet mezikulturní porozumění, vzájemnou úctu a sociální odpovědnost prostřednictvím studijních výměnných pobytů pro mládež, rodiny a komunity.

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.