Základní informace o výměnném programu

Jak se přihlásit?

Podej předběžnou přihlášku Přijď na přijímací pohovor! Vyplň informace do databáze Podpis smlouvy Pojeď na předodjezdový seminář! Odjezd do hostitelské země!

Před tím, než začneš vyplňovat předběžnou přihlášku, je dobré mít napsanou esej (slohovou práci) na téma "Kdo jsem". Esej by měla mít aspoň 1,5 stránky, pro YFU je východiskem při individuálním motivačním pohovoru a při následném výběru hostitelské rodiny. Esej je možné psát buď v češtině, anglickém či slovenském jazyce.

Podej předběžnou přihlášku

Termín se dohodne individuálně poté, co obdržíme přihlášku. Přijímací pohovory (interview) pro roční pobyty s odjezdem v létě děláme zpravidla od září (rok před odjezdem) do března(kalendářní rok odjezdu). Účelem interview je blíže adepta poznat, zjistit jeho/její motivaci, prověřit jaký je jeho/její vztah k okolí, k hostitelské zemi, k vlastní zemi a k sobě sama. Do dvou týdnů po pohovoru dostaneš zprávu, zda jsi byl do programu zařazen.

Přijď na přijímací pohovor!

Po přijímacím pohovoru následuje vyplnění detailních formulářů YFU databáze pro hostitelskou zem. Informace o přístupu do databáze a přístupový kód obdržíš po přijímacím pohovoru. Svůj profil v databázi můžeš doplnit o video! Lépe se tak "na dálku" představíš své hostitelské rodině.

Vyplň informace do databáze

Smlouvu podepisuje za YFU předseda představenstva a výkonný ředitel. Smlouvu je možné podepsat ihned po přijetí do programu zákonnými zástupci studenta či studentky.

Podpis smlouvy

Koncem května či začátkem června, necelé dva měsíce před odjezdem (na většinu programů), se koná předodjezdový seminář v České republice. Jeho konkrétní termín a místo konání ti sdělíme v dostatečném předstihu. Tento seminář je již součástí pobytu a je pro studenty povinný. Seznámíš se zde s ostatními vyjíždějícími studenty a našimi skvělými dobrovolníky!

Pojeď na předodjezdový seminář!

Odlety a odjezdy na zahrnaniční pobyty probíhají v červenci a srpnu, popř. v lednu a únoru - podle vybrané země. Konkrétní datum je závislé na organizaci školního roku v dané zemi, v konkrétních podmínkách dotyčné země. Konkrétní termíny odjezdů a odletů ti oznámíme v dostatečném předstihu.

Odjezd do hostitelské země!

Průběh pobytu

Semináře a aktivity před odjezdem Semináře a aktivity během pobytu Hostitelské rodiny Střední škola v zahraničí Po návratu do České republiky

Před odjezdem tě čeká povinný předodjezdový seminář. Připravujeme ho proto, abychom studenty informovali o průběhu a organizaci pobytu a abychom jim podali detailní informace o jejich cílové zemi. Dobře víme, že před odjezdem může přijít také nervozita - "zvládnu to", "není to na moc dlouho".

Semináře a aktivity před odjezdem

Jakmile přijedeš do zahraničí, ujme se tě organizace YFU v dané zemi. Také toto patří k důležitému mezinárodnímu standardu, který YFU odlišuje od některých jiných organizací - YFU je celosvětová organizace, YFU spolupracuje pouze s YFU a s partnerskými organizacemi Interstudies, Trave Active a FLAG. Běhe, pobytu tě budou čekat další semináře jako

 • popříjezdový seminář PAO
 • pololetní seminář MYO (pokud jedeš na roční pobyt)
 • předodjezdový seminář REO
 • YES seminář v Berlíně (pokud jedeš na výměnu do Evropy)

Hostitelské rodiny jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu. Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti. Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě. Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.

Hostitelské rodiny

Díky docházce do školy s místními spolužáky pronikneš rychleji do mentality lidí, přirozeně se také seznámíš s řadou místních lidí ve stejném nebo podobném věku. Úroveň školství se sice může v jednotlivých zemích lišit, přesto při výběru škol zohledňujeme studentovo dosavadní zaměření. YFU zajistí umístění studenta na střední škole v dosahu bydliště hostitelské rodiny. Docházka je pro všechny studenty povinná. Výuka na školách probíhá v jazyce zvolené země.

Střední škola v zahraničí

Zkušenost z výměnného pobytu v zahraničí nekončí návratem domů. Vzdělávací proces může u YFU pokračovat i po návratu, a tak se přínos z programu prohlubuje dál.

Absolventi zahraničních pobytů se mohou zapojit do činnosti organizace jako dobrovolníci.

Po návratu do České republiky

Hostitelská rodina

Kdo bude mé dítě hostit? Co očekávat od hostitelské rodiny Co očekává hostitelská rodina od studenta Co když si nebude s hostiteli rozumět?
 • Hostitelské rodiny ve YFU jsou vždy dobrovolníci - za přijetí studentů nepobírá hostitelská rodina žádný finanční honorář. Tento mezinárodní standard platí ve YFU od založení a  považujeme jej za aspekt, který garantuje kvalitu.
 • Než je hostitelská rodina přijata do hostitelského programu, musela projít přijímacím pohovorem - podobně jako studenti.
 • Profily hostitelských rodin se liší - mohou to být velké rodiny s pěti dětmi v domě se zahradou, nebo jen matka s dcerou, která žije v menším bytě.
 • Společné mají všechny rodiny jedno - vstupují do programu proto, protože mají zájem o přijetí studenta a chtějí, aby se stal součástí jejich rodiny.
 • YFU se stará o to, aby očekávání obou stran, jak rodiny, tak výměnného studenta byla realistická.
 • student by se měl stát novým plnohodnotným členem rodiny
 • hostitelská rodina se stará také o stravování -  jídlo a způsob stravování je významná součást kulturní identity zemí
 • rodina se stará  ubytování -  student má nárok na vlastní postel a pracovní místo, kde se připravuje do školy.
 • student má všechna práva, ale i povinnosti ostatních členů rodiny
 • s rodinou bude výměnný student trávit i volný čas a prázdniny (například Vánoce a další svátky v zemi)
Co očekávat od hostitelské rodiny
 • student vnese do každodenního života porovnání se zvyklostmi v jiných zemích
 • rodina očekává, že student bude aktivní, bude se dotazovat na nové věci
 • student se stane plnohodnotným členem rodiny, a ta se tak rozroste i mimo hranice, do země studentova původu
 • díky studentově každodenní konfrontaci se zvyklostmi hostitelské rodiny se rodina naučí i spoustu věcí o sobě
Co očekává hostitelská rodina od studenta
 • Student má k dispozici svou kontaktní osobu, která jej provází jeho výměnou a je mu k dispozici při řešení "banálních" dotazů i obtíží, s nimiž si neví rady.
 • V případě, že se potíže se soužitím nedaří řešit na dálku, stává se kontaktní osoba (či jiný pověřený pracovník kanceláře) mediátorem, který pomáhá s řešením problému přímo v hostitelské rodině.
 • V případě přetrvávajících obtíží najdeme studentovi či studentce novou hostitelskou rodinu.
 • Změna hostitelské rodiny není prohrou, může být naopak novým začátkem, při kterém se studenti mnoho naučí. Nikdo nechce, aby student či hostitelská rodina žili v nepřijemné atmosféře, výměna rodiny však není prvním řešením. Prvním řešením je podpora a hledání řešení problémů.

Cena pobytů

Co je v ceně? Co není v ceně?
 • doprava do a z hostitelské země (až do místa bydliště hostitelské rodiny)
 • umístění v hostitelské rodině
 • umístění na střední škole v hostitelské zemi
 • pojištění (kromě vybraných evropských zemí, kde studenti využívají zákonného pojištění EU)
 • předodjezdový seminář v ČR
 • semináře v hostitelské zemi
 • podpora od YFU před odjezdem, během pobytu i po návratu
 • nouzová telefonní linka
 • Kapesné (cca.200- 250€). Z kapesného se platí např. náštěva kina, oblečení nebo i školní učebnice.
 • Volitelné semináře a výlety YFU. Řada poboček YFU nabízí studentům nad rámec standardních součástí programu volitelné výlety nebo jazykové kurzy, které nejsou v ceně pobytu. 
 • Školní potřeby a učebnice. (Zejména na začátku pobytu je třeba počítat s větší jednorázovou investicí do školních potřeb).
 • Jazykové kurzy.
 • Poplatky za vízum (liší se dle zvolené země).

Pojištění

Mají studenti své pojištění? Jak je to s pojištěním pro studenty jedoucími do EU? Jaké mají pojištění studenti jedoucí do Německa? Jaké mají pojištění studenti jedoucí do USA?
 • Každý student musí být připojištěn. 
 • Pojistku v ceně programu mají programy do zámoří a do Německa.
 • Studenti jedoucí do zemí EU a Schengenu se ještě musí připojistit, umíme však s pojistkou pomoci. V roce 2020 se cena ročního evropského pojištění pohybovala okolo 5 000 Kč.
Mají studenti své pojištění?
EU + Schnegen a pojištění na programu 

Studenti jedoucí do některých zemí EU využívají svého vlastního zákonného pojištění (např. VZP, OZP) a nejsou ze strany YFU připojišťováni. V zemích EU, Norsku a Švýcarsku funguje evropský průkaz pojištění (EHIC). Na základě tohoto průkazu je všem občanům EU poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidem pojištěným v dané zemi. Přečtěte si více o evropském průkazu zdravotního pojištění.

Jaké mají pojištění studenti jedoucí do Německa?
Jaké mají pojištění studenti jedoucí do USA?

Smlouva a pravidla programu

Jak vypadá smlouva, kterou budeme uzavírat? Co smlouva negarantuje? Jaká jsou pravidla programu? Dobrovolné ukončení programu Nedobrovolné ukončení programu

Po přijetí do programu podepisuje YFU, rodiče studenta a student smlouvu o vycestování. Ke smlouvě patří další dva dokumenty – všeobecné podmínky a prohlášení rodičů a studenta. Ve smlouvě je zakotveno:

 • Pravidla programu
 • Konkrétní země, do které student vycestuje
 • Financování – splátkový kalendář. Standartní rozložení celkové ceny programu je na 3 splátky. Celý program musí být splacen před vycestováním do hostitelské země.
 • Služby, které YFU dodá (umístění v dobrovolnické rodině, umístění na střední školu, doprava, semináře)
 • Stornopodmínky
 • Konkrétní region v rámci dané země
 • Typ umístění (např. město/vesnice, moře/hory)
 • Akademická úroveň zahraniční školy/možnost konkrétních akademických požadavků
Co smlouva negarantuje?

Pravidla programu jsou nastavena tak, aby byla zajištěna bezpečnost studentů v průběhu zahraničního pobytu, ale také aby bylo dosaženo vzdělávacích cílů pobytu. Drobné, specifické odchylky v místně platných pravidlech pak určuje každá hostitelská organizace podle bezpečnosti a kultury dané lokality (např. jiná pravidla cestování budou platit v Mexiku a jiná v Rakousku). Mezi základní pravidla programu patří:

 • dodržování zákonů hostitelské země
 • povinná docházka do školy v hostitelské zemi
 • dodržování školního řádu zahraniční školy
 • dodržování pokynů organizace YFU v hostitelské zemi
 • zákaz řízení motorových vozidel (ačkoli by to zákony dané země povolovaly)
 • zákaz konzumace drog
 • zákaz cestování autostopem
 • zákaz samostatného a předem neschváleného cestování

V momentě, kdy váš syn nebo dcera vycestuje do zahraničí, je účastníkem programu YFU. Ačkoli studenti procházejí před přijetím do programu přijímacím pohovorem, není možné posoudit všechny předpoklady studenta pro absolvování celého programu. Ve výjimečných případech se může stát, že student zjistí, že pobyt „není pro něj“ a rozhodne se program dobrovolně ukončit. YFU sice v takovém případě studenta podporuje v tom, aby v programu pokračoval, ale někdy není možné rozhodnutí studenta změnit. V případě dobrovolného ukončení programu je dobré být podporou pro vašeho syna nebo dceru, aby se u nich nedostavil pocit selhání. Dobrovolné ukončení programu selhání není, YFU nabízí podporu i těm studentům, kteří se z programu vrátí předčasně.

V případě závažného porušení pravidel programu YFU může YFU rozhodnout o vyloučení studenta z programu. Za závažná porušení považujeme například:

 • spáchání trestného činu
 • otěhotnění
 • vyloučení z hostitelské střední školy
 • neschválená změna hostitelské rodiny
 • neschválené cestování
 • užívání drog či alkoholu