Směrnice dobrovolníka

Všeobecná ustanovení

 1. Dobrovolníkem YFU je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost v rámci organizace YFU. Aktivity dobrovolníka jsou směřovány ve prospěch jiných lidí zapojených do činnosti organizace YFU (studenti, hostitelské rodiny, dobrovolníci) a ve prospěch rozvoje organizace YFU. Činnost dobrovolníků je rovněž v souladu s mezinárodními standardy (International Basic Standards).
 2. Dobrovolníkem se může stát každý absolvent zahraničního programu YFU, každý členhostitelské rodiny nebo kdokoli, kdo je seznámen s posláním a hodnotami YFU a chce aktivity YFU podporovat.
 3. Dobrovolnictví u YFU pomáhá rozvíjet sociální kompetence lidí, umožňuje jim prohlubovat své zkušenosti v oblasti mezikulturního vzdělávání a nabízí jim řadu možností dalšího vzdělávání.
 4. Dobrovolná činnost v YFU musí vždy probíhat pod záštitou organizace YFU, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

Práva dobrovolníka 

 1. Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace YFU.
 2. Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 3. Právo mít kontakt a spolupráci s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky na daném projektu YFU.
 4. Právo na zaškolení, výcvik, trénink.
 5. Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci.
 6. Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 7. Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní – možnost účastnit se hodnotícího procesu.
 8. Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.

Povinnosti dobrovolníka

 1. Dobrovolník se zavazuje, že bude sjednanou činnost vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí.
 2. Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace.
 3. Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit principy organizace a bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu.
 4. Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích získaných o klientech (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod.) nebo při své činnosti v organizaci (informace získané ze supervizních a evaluačních setkání, především skutečnosti týkající se druhých dobrovolníků, informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů, informace o spolupracujících organizacích). Dále se zavazuje neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o „programu“ bez dohody vedením YFU, s výjimkou obecných informací, vzdělávacích cílech a hodnotách YFU.
 5. Dobrovolník se účastní všech školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci.
 6. Dobrovolník plní úkoly, ke kterým se zavázal.
 7. Dobrovolník je spolehlivý.
 8. Dobrovolník nezneužívá projevené důvěry.
 9. Dobrovolník požádá o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 10. Dobrovolník zná a bere na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 11. Dobrovolník je „týmovým hráčem“ – respektuje své kolegy v organizaci a je k nim loajální.
 12. Ztotožňuje se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává, a dle toho ji navenek prezentuje.

Nahoru Tisk Zpět

Řekni to rodičům

Koordinátorka dobrovolníků

Koordinátorka dobrovolníků

Kristýna Zumrová

 • koordinátorka dobrovolníků a kampaně YFU CZ
 • kristyna.zumrova(@)yfu.cz

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.

YFU Česká republika

Bořivojova 17
13000 Praha 3

+420 222 211 950

http://www.yfu.cz
 

YFU je nezisková organizace, která nabízí studium pro středoškoláky formou studijních pobytů v zahraničí. Studuj v zahraničí, poznej novou kulturu, nauč se nový jazyk, osamostatni se a rozšíř si obzory. Nabízíme studium v zahraničí s pobytem u hostitelských rodin. Nauč se cizí jazyk a poznej svět přímo na vlastní kůži, studuj rok v zahraničí! YFU nabízí semestrální a roční pobyty v zahraničí pro středoškoláky.