Směrnice dobrovolníka

Ke stažení celá směrnice dobrovolníka v PDF verzi zde

Všeobecná ustanovení 

 1. Dobrovolníkem YFU se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost v rámci organizace YFU. Svým jednáním dobrovolník podporuje a rozvíjí hodnoty a cíle sledované organizací YFU, prohlubuje mezikulturní poznání a vztahy založené na vzájemném respektu. Aktivity dobrovolníka mohou být  zaměřeny na konkrétní cílové skupiny zapojené do činnosti organizace YFU (studenti, hostitelské rodiny, ostatní dobrovolníci), anebo mohou sloužit k celkovému prospěchu a rozvoji organizace YFU. . 
 2. Dobrovolníkem se může stát každý absolvent zahraničního programu YFU, každý člen hostitelské rodiny nebo kdokoli, kdo se svým postojem a jednáním ztotožňuje s posláním a hodnotami YFU a chce aktivity YFU podporovat. 
 3. K zapojení se do dobrovolnických aktivit YFU je zapotřebí plného souhlasu dobrovolníka s touto směrnicí a pro aktivní výkon činnosti je s dobrovolníkem uzavírána smlouva. Dobrovolnické aktivity organizované v rámci YFU pomáhají rozvíjet sociální kompetence, umožňují prohlubování zkušenosti v oblasti mezikulturního vzdělávání a nabízí celou řadu možností dalšího vzdělávání. 
 4. Činnost dobrovolníka spojovaná se jménem YFU, musí vždy probíhat v souladu s vnitřními i mezinárodními pravidly YFU a v rámci příslušné organizace YFU, která dobrovolníkovi poskytuje potřebné zázemí. 

Práva dobrovolníka

 1. Právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace YFU. 
 2. Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně. 
 3. Právo komunikovat a spolupracovat s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky na daném projektu YFU. 
 4. Právo na zaškolení, výcvik, trénink. 
 5. Právo na supervizi a zpětnou vazbu, při které se dobrovolník může podělit o své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy a zúčastnit se hodnotícího procesu, ať již individuálně, či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci YFU. 
 6. Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka. 
 7. Právo získat potvrzení o praxi dobrovolníka během či po ukončení dobrovolnické činnosti pro YFU. 
 8. Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen. 

Povinnosti dobrovolníka

 1. Dobrovolník se zavazuje vykonávat sjednanou činnost osobně, podle svých schopností a znalostí. 
 2. Dobrovolník respektuje základní strukturu organizace YFU a je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace. 
 3. Dobrovolník se zavazujeřídit se při své činnosti principy a vnitřními pravidly organizace YFU, včetně bezpečnostních předpisů. Odchýlí-li se od těchto pravidel nebo předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu. 
 4. Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o údajích získaných o účastnících programů YFU (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod.) a informacích, které se dozvěděl při své činnosti v organizaci YFU (informace získané ze supervizních a evaluačních setkání, především skutečnosti týkající se ostatních dobrovolníků, informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů, informace o spolupracujících organizacích). Dále se zavazuje neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné bližší informace o poskytovaných výměnných programech bez dohody s vedením YFU, s výjimkou obecných informací o organizaci YFU, jejích vzdělávacích cílech a hodnotách. 
 5. Dobrovolník se účastní všech školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci. 
 6. Dobrovolník plní úkoly, ke kterým se zavázal. 
 7. Dobrovolník je spolehlivý a bere ohledy na ostatní. 
 8. Dobrovolník nezneužívá projevené důvěry. 
 9. Dobrovolník požádá o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje. 
 10. Dobrovolník zná a bere na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.) a podle toho nabízí své služby a zavazuje se k plnění úkolů. 
 11. Dobrovolník dodržuje zásady slušného chování a dobrých mravů, je "týmovým hráčem”, respektuje své kolegy v organizaci a je k nim loajální. 
 12. Dobrovolník řádně spravuje svěřené předměty, majetek či finance. 
 13. Ztotožňuje se s hodnotami a posláním organizace YFU a v tomto duchu ji navenek prezentuje. 
 14. Dobrovolník se zavazuje dodržovat tuto směrnici, a je si vědom následků v případě jejího porušení. 

Následky porušení směrnice 

 1. V případě, že dobrovolník není schopen splnit činnost, k níž se zavázal, je povinen o tom informovat pověřeného zástupce organizace okamžitě tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů YFU. 
 2. V případě porušení této směrnice nebo vnitřních pravidel YFU, může být dobrovolník napomenut a upozorněn na možný postih, který může vést až k ukončení dobrovolnické činnosti pro YFU. 
 3. V případě opakovaného porušení této směrnice nebo vnitřních pravidel YFU, může být dobrovolník vyloučen okamžitě.